De praktijk als uitgangspunt

Echte verhalen vormen de basis voor beleid

Bart en zijn plan.

Bart van 17 woont in Veenendaal en heeft een beperking. Jongeren als hij staan centraal in de pilot ‘Bart en zijn plan’. De uitdaging is om een inspirerend toekomstperspectief te creëren met de groep die op afstand staat van de arbeidsmarkt. Niet door erover te blijven praten, maargewoon door stappen te zetten. Zo zijn in Veenendaal verschillende pilots van start gegaan, gekozen door Veenendaalse (zorg)partners en inwoners, gestimuleerd door de gemeente en gefaciliteerd door 7Zebra’s. Aan Innovatietafels met diverse deelnemers lieten we de gewenste situatie letterlijk bouwen. Zoals bijvoorbeeld Omzien naar elkaar op kleine schaal: vroegsignalering nieuwe stijl. En grenzeloze gezinszorg: levensloopbestendige arrangementen voor gezinnen.

Het oefenen met nieuwe praktijken is de opmaat naar een duurzame transformatie in het sociaal domein. Het aflopen van contracten is een belangrijk ijkpunt. Aanbieders moeten dan echt in staat zijn om met iedere cliënt één totaalplan te maken waar deze met één vaste begeleider over kan praten. Een plan waar de betrokkene enthousiast van wordt, omdat er wordt gedaan wat nodig is. In al die plannen is de gelijkwaardige verbinding tussen professionals en informele helpers cruciaal: het netwerk om de cliënten heen.

“De 7Zebra’s hebben de innovaties in Veenendaal goed in de startblokken gezet. Met innovatieve manieren van samenwerken en ‘bouwen’ zijn mooie resultaten en vernieuwende pilots neergezet. Het realiseren van de pilots vraagt vervolgens nog veel van de verschillende partners. We zien dat dit bij de ene pilot beter van de grond komt dan bij de andere. Het met elkaar toewerken naar een nieuwe werkelijkheid, de echte transformatie is echt een proces waarvoor een lange adem nodig is.”

Marjolijn Agterberg, beleidsadviseur Wmo Veenendaal