01-12-2021 – Gedreven door de ambitie om de mensen die worden geraakt zeggenschap te geven over wat er gebeurt in hun straat, buurt, wijk of stad of gemotiveerd om rechtszekerheid te bieden voor alle betrokkenen als de Omgevingswet straks van kracht is… Wat de prikkel ook is: op allerlei plekken in Nederland zoeken ambtenaren, ontwikkelaars en burgers naar nieuwe vormen van samenspel in gebiedsontwikkeling.

Zeker bij complexe gebiedsopgaven is er behoefte aan hernieuwde afspraken over participatie en samenspel groot. Want gebiedsprocessen duren jaren en in de verschillende fases van het planproces lopen publiek en privaat recht door elkaar, met ieder z’n eigen rechten en plichten als het over participatie gaat. Bovendien wisselt de verantwoordelijkheid voor het organiseren van participatie tussen de gemeente en ontwikkelaar. De gemeente is in de lead als het gaat om het betrekken van belanghebbenden bij het vormgeven van nieuw beleid en visies. Voor private partijen geldt dat zij, na inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022, een grotere rol krijgen bij de uitvoering van participatie op project- en gebiedsniveau.

In de gemeente Den Haag maakt een verkenningsteam een reis door alle fases van planontwikkeling. Vertegenwoordigers van bewoners(organisaties), projectontwikkelaars, gemeentelijke stedenbouwers, projectleiders, gebiedsmanagers en vergunningverleners samen deze vragen te beantwoorden bespreken samen voor elke fase:
De inhoudelijke kaders die participatie en gebiedsontwikkeling begrenzen: zoals de condities van het gebied, type opgave, prestatieafspraken.
De ruimte voor samenspraak waarop willen participanten invloed en wat ligt er (ondertussen) vast.
De verdeling van rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie van participatie.
De communicatieacties die bijdragen aan een transparant proces.

7Zebra’s en adviesbureau Dietz begeleiden de ontdekkingstocht.

Site by Alsjeblaft!